CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NÀO PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY?

– Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
1. Công bố hợp quy là tự nguyện hay bắt buộc, sản phẩm nào bắt buộc phải công bố hợp quy?
– Căn cứ theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 và hướng dẫn tại Điều 14 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:
+ Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.
+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh
– Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
– Quy chuẩn kỹ thuật dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đáp ứng yêu cầu theo quy định
– Khi công bố hợp quy, cá nhân, tổ chức phải đăng ký bản công bố tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký họat động sản xuất, kinh doanh.
Như vậy, công bố hợp quy là công việc bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Danh mục cụ thể được quy định tại các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành
2. Cơ quan, tổ chức nào chứng nhận sự phù hợp?
– Điều 16 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quy định về các tổ chức chứng nhận sự phù hợp gồm:
+ Đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập hoặc ngoài công lập, hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ;
+ Doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
+ Chi nhánh của các tổ chức chứng nhận sự phù hợp nước ngoài đăng ký hoạt động theo Luật Đầu tư tại Việt Nam;
– Tổ chức chứng nhận sự phù hợp trên cơ sở quy định của pháp luật và được tiến hành hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
+ Có bộ máy tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức chứng nhận sự phù hợp;
+ Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế;
+ Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
+ Được các cơ quan trên chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *