Chuyên mục: Đơn vị trực thuộc

LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH VỚI TRỤ SỞ CHÍNH

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Hiện nay, quy định này đã được sửa đổi tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đặt ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Tuy nhiên, khác với việc lập địa