Chuyên mục: Công bố hợp quy

CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NÀO PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY?

- Công bố hợp quy là việc cá nhân, tổ chức tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 1. Công bố hợp quy là tự nguyện hay bắt buộc, sản phẩm nào bắt buộc phải công bố hợp quy? - Căn cứ theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006