CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ THAY GIÁM ĐỐC TRONG HỢP ĐỒNG KINH DOANH CÓ HỢP PHÁP?

Chào Luật sư, tôi đang có một vấn đề mong được hỗ trợ giải đáp, công ty cổ phần của chúng tôi có một người đại diện theo pháp luật. Anh ấy chuẩn bị đi công tác nước ngoài một thời gian khoảnh hơn 1 tháng. Vậy chúng tôi có thể để chủ tịch HĐQT ký thay các hợp đồng kinh doanh cho công ty không? Xin cảm ơn!
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
– Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, CTCP có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền
–  Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
2. Quyền của chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT)
– Chủ tịch HĐQT là người trong HĐQT được các thành viên còn lại bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

– Chủ tịch HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:
+) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
+) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
+) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
+) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
+) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
+) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty
– Như vậy, trong trường hợp của công ty bạn, nếu người đại diện theo pháp luật phải xuất cảnh thì tốt nhất là làm hợp đồng ủy quyền để ủy quyền thực hiện công việc cung như quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong thời hạn mà người này vắng mặt tại Việt Nam. Do đó, trường hợp người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT thì người này có quyền ký kết hợp đồng kinh doanh thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật.
– Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không có sự ủy quyền nào thì HĐQT sẽ cử người khác làm người đại diện theo pháp luật.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *